Tuesday, December 18, 2012

Ithaca by Kavafis

Ithaca

Original Greek English Translation
Σὰ βγεῖς στὸν πηγαιμὸ γιὰ τὴν Ἰθάκη,
νὰ εὔχεσαι νά ῾ναι μακρὺς ὁ δρόμος,
γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις.
Τοὺς Λαιστρυγόνας καὶ τοὺς Κύκλωπας,
τὸν θυμωμένο Ποσειδῶνα μὴ φοβᾶσαι,
τέτοια στὸν δρόμο σου ποτέ σου δὲν θὰ βρεῖς,
ἂν μέν᾿ ἡ σκέψις σου ὑψηλή, ἂν ἐκλεκτὴ
συγκίνησις τὸ πνεῦμα καὶ τὸ σῶμα σου ἀγγίζει.
Τοὺς Λαιστρυγόνας καὶ τοὺς Κύκλωπας,
τὸν ἄγριο Ποσειδῶνα δὲν θὰ συναντήσεις,
ἂν δὲν τοὺς κουβανεῖς μὲς στὴν ψυχή σου,
ἂν ἡ ψυχή σου δὲν τοὺς στήνει ἐμπρός σου.
Νὰ εὔχεσαι νά ῾ναι μακρὺς ὁ δρόμος.
Πολλὰ τὰ καλοκαιρινὰ πρωινὰ νὰ εἶναι
ποῦ μὲ τί εὐχαρίστηση, μὲ τί χαρὰ
θὰ μπαίνεις σὲ λιμένας πρωτοειδωμένους.
Νὰ σταματήσεις σ᾿ ἐμπορεῖα Φοινικικά,
καὶ τὲς καλὲς πραγμάτειες ν᾿ ἀποκτήσεις,
σεντέφια καὶ κοράλλια, κεχριμπάρια κ᾿ ἔβενους,
καὶ ἡδονικὰ μυρωδικὰ κάθε λογῆς,
ὅσο μπορεῖς πιὸ ἄφθονα ἡδονικὰ μυρωδικά.
Σὲ πόλεις Αἰγυπτιακὲς πολλὲς νὰ πᾷς,
νὰ μάθεις καὶ νὰ μάθεις ἀπ᾿ τοὺς σπουδασμένους.
Πάντα στὸ νοῦ σου νά ῾χεις τὴν Ἰθάκη.
Τὸ φθάσιμον ἐκεῖ εἶν᾿ ὁ προορισμός σου.
Ἀλλὰ μὴ βιάζεις τὸ ταξίδι διόλου.
Καλλίτερα χρόνια πολλὰ νὰ διαρκέσει.
Καὶ γέρος πιὰ ν᾿ ἀράξεις στὸ νησί,
πλούσιος μὲ ὅσα κέρδισες στὸν δρόμο,
μὴ προσδοκώντας πλούτη νὰ σὲ δώσει ἡ Ἰθάκη.
Ἡ Ἰθάκη σ᾿ ἔδωσε τ᾿ ὡραῖο ταξίδι.
Χωρὶς αὐτὴν δὲν θά ῾βγαινες στὸν δρόμο.
Ἄλλα δὲν ἔχει νὰ σὲ δώσει πιά.
Κι ἂν πτωχικὴ τὴν βρεῖς, ἡ Ἰθάκη δὲν σὲ γέλασε.
Ἔτσι σοφὸς ποὺ ἔγινες, μὲ τόση πεῖρα,
ἤδη θὰ τὸ κατάλαβες οἱ Ἰθάκες τὶ σημαίνουν.
When you set sail for Ithaca,
wish for the road to be long,
full of adventures, full of knowledge.
The Lestrygonians and the Cyclopes,
an angry Poseidon — do not fear.
You will never find such on your path,
if your thoughts remain lofty, and your spirit
and body are touched by a fine emotion.
The Lestrygonians and the Cyclopes,
a savage Poseidon you will not encounter,
if you do not carry them within your spirit,
if your spirit does not place them before you.
Wish for the road to be long.
Many the summer mornings to be when
with what pleasure, what joy
you will enter ports seen for the first time.
Stop at Phoenician markets,
and purchase the fine goods,
nacre and coral, amber and ebony,
and exquisite perfumes of all sorts,
the most delicate fragances you can find.
To many Egyptian cities you must go,
to learn and learn from the cultivated.
Always keep Ithaca in your mind.
To arrive there is your final destination.
But do not hurry the voyage at all.
It is better for it to last many years,
and when old to rest in the island,
rich with all you have gained on the way,
not expecting Ithaca to offer you wealth.
Ithaca has given you the beautiful journey.
Without her you would not have set out on the road.
Nothing more does she have to give you.
And if you find her poor, Ithaca has not deceived you.
Wise as you have become, with so much experience,
you must already have understood what Ithacas mean.
A reading of this can be heard at the George Barbanis website

La disección [La autopsia] de Georg Heym

The Dissection

Translated from the German by Gio Clairval

Georg Heym (1887– 1912) was a German poet and playwright who also wrote one novel. Heym believed in the idea of the “demon city,” which symbolized his repudiation of romanticism in the midst of the rise of industrialism and repressive systems. Still, he lived a wild and passionate life, accompanied by depression and restlessness. In 1910 he dreamed of a death by drowning and two years later fell through the ice while skating. “The Dissection” (1913) is more prose-poem than story in its luminous reverie.
We are pleased to present this new translation by Gio Clairval from The Weird compendium, our 750,000-word anthology published in North America this week by Tor Books. The translation corrects errors in prior versions, including the use of “The Autopsy” as the title. It also keeps the intended repetition of certain words like “white.” Master of the weird Thomas Ligotti has called it one of his favorite tales. – Ann & Jeff VanderMeer
***
The dead man lay alone and naked on a white cloth, surrounded by depressing white walls, in the cruel sobriety of a wide dissection room that seemed to shiver with the screams of an endless torture.
The light of noon bathed him and awakened the dead spots on his forehead; conjured up a bright green from his naked belly, bloating his body as if it were a sack of water.
His body resembled the iridescent cup of some gigantic flower, a mysterious plant from Indian primeval forests that someone had shyly laid at the altar of death.
Splendid reds and blues sprouted down his limbs, and in the heat the large wound under his navel slowly split open like a red furrow, releasing a foul stench.
The doctors entered. Friendly men in frayed white coats and gold-rimmed pince-nez. They stepped up to the dead man and observed him with interest, as if at a scientific meeting.
From their white cabinets they took out dissecting instruments, white crates full of hammers, saws with sharp teeth, files, hideous sets of tweezers, knives with large saw teeth as crooked as vultures’ beaks forever screaming for flesh.
They began their revolting work. They resembled hideous torturers, blood flowing on their hands as they dug ever more deeply into the frigid corpse and pulled out its innards, like white cooks gutting a goose. Around their arms coiled the intestines, green-yellow snakes, and faeces dripped on their coats, a warm, putrid fluid. They punctured the bladder, the cold urine in it glistening like yellow wine. They poured it into large bowls, and it reeked of pungent, acrid ammonia. But the dead man slept. He patiently let them tug at him and pull his hair. He slept.
And while the thumping of hammers resounded on his skull, a dream, a remnant of love awoke in him, like a torch shining in his personal night.
Outside the tall window stretched a wide sky filled with small white clouds that swam like small, white gods in the light of that silent afternoon. And swallows darted high across the blue, feathers quivering in the warm sun of July.
The dead man’s black blood streamed across the blue putrefaction on his forehead. In the heat, it evaporated into an awful cloud, and the decay of death crept over him with its dappled claws. His skin began to flake apart; his belly turned white like that of an eel under the greedy fingers of the doctors, who plunged their arms up to the elbows in the wet flesh.
The decay pulled apart the mouth of the dead man. He seemed to smile. He dreamed of beatific stars, of a fragrant summer evening. His rotting lips trembled as though under a brief kiss.
How I love you. I have loved you so much. Should I say how I love you? As you strolled across poppy fields, a flower of flames yourself, you swallowed the entire evening. And the dress that billowed around your ankles was a wave of fire in the setting sun. But you bowed your head in the light, hair still burning, inflamed by my kisses.
So you went down there, turning to look back at me as you walked away. And the lantern swayed in your hand like the glow of a rose lasting in the twilight long after you were gone.
I’ll see you again tomorrow. Here, under the window of the chapel, here, where the light of the candles falls about you, making your hair a golden forest, and daffodils nestle around your ankles, tenderly, like tender kisses.

I will see you again every evening in the hour of dusk. We will never part. How I love you! Should I tell you how I love you?”
And the dead man quivered in happiness on his white death table, while the iron chisels in the hands of the doctors broke open the bones of his temple.

Preparation For The Funeral Aka The Autopsy By Paul Cezanne French, 1839-1906 
Imagery in Translation: Georg Heym’s The Dissection


NewImage
De Re Anatomica (1559). Image: Wikipedia
They began their revolting work. They resembled hideous torturers, blood flowing on their hands as they dug ever more deeply into the frigid corpse and pulled out its innards, like white cooks gutting a goose. Around their arms coiled the intestines, green-yellow snakes, and faeces dripped on their coats, a warm, putrid fluid. They punctured the bladder, the cold urine in it glistening like yellow wine. They poured it into large bowls, and it reeked of pungent, acrid ammonia. But the dead man slept. He patiently let them tug at him and pull his hair. He slept.
– Georg Heym, The Dissection (1913). Translated by Gio Clairval
This is not the sort of thing I would usually read. It’s not the kind of imagery I particularly enjoy. But Georg Heym’s The Dissection is one of the most beautiful pieces I’ve ever read.
And to be fair, the subject matter is a benign kind of gruesome, if that makes sense: only an autopsy, not a murder, not cannibal revenants, not The Texas Chainsaw Massacre. I read this piece in the anthology The Weird, edited by Ann and Jeff VanderMeer. The VanderMeers have generously put the entirety of The Dissection online, on their website Weird Fiction Review.
It sucked me in with the very first sentence: the dead man under a white cloth, in a room with white walls, a room that “seemed to shiver with the screams of an endless torture.” How did Heym make something so banal (well, as banal as a morgue can be) seem so sinister? And so beautiful at the same time? Images of decadent tropical jungles, of warm summer skies — and of love.
Then I wondered — how much of what I’m responding to is Heym, and how much of it is the translator, Gio Clairval? The introduction to the piece tells us that the translation is new (commissioned for The Weird anthology, I assume), to correct “prior errors”, including the English translation of the title (Die Sektion, in German) as “The Autopsy”. So something was lacking in previous English versions, and that matters more with this piece, perhaps, than with other stories of this genre. The Dissection doesn’t have a plot; it’s a vignette (a “prose-poem”, the VanderMeers call it, and Heym was a poet). There isn’t anything to it, beyond its imagery and its idea — namely, that memories can be awakened by the jarrings of the brain of a dead man. The idea is interesting, sure — but you can find other authors who have written actual stories about it, in English, even. Ambrose Bierce’s “Occurrence at Owl Creek Bridge” is one example; Tobias Wolff’s “Bullet in the Brain” (which is an awesome short story, by the way) is another. One can argue that Jorge Luis Borges’ “The Secret Miracle” is an example, in Spanish, as well — though I prefer to think of it as the story of an actual miracle, myself.
And as for the imagery — well, I prefer old-fashioned, understated, M. R. James-style ghost stories to more explicit splattery gory things. So, for me at least, this imagery itself is not enough to draw me in. It’s how the imagery is presented. I’m not in the business of literary translation, but even I can figure out that preserving the imagery — the feeling — in the way the author intended must be the hardest aspect of the job.
I don’t read German, so I can’t definitively answer my own question. If you read German, you can answer it for yourself: the original is available courtesy of Gutenberg.de. However, I did track down a previous translation, from about 1960, entitled The Autopsy. I don’t know who that translator was.
Comparing the two, I can see that the “plot”, such as it is, has been preserved; The Autopsy‘s rhythm doesn’t dance as beautifully, to my ear. I don’t think that I would have been so blown away by The Autopsy as I was by The Dissection.
From what clues I can glean, I would say the The Autopsy is more transliteral. There’s a sentence in the German that goes:
Vor dem großen Fenster tat sich ein großer weiter Himmel auf, gefüllt von kleinen weißen Wölkchen, die in dem Lichte schwammen, in der Nachmittagsstille, wie kleine, weiße Götter.
The Autopsy renders this as:
In front of the large window a great wide sky opened, full of small white clouds that floated in the light, in the afternoon quiet, like small white gods.
Ms. Clairval chose to translate it as:
Outside the tall window stretched a wide sky filled with small white clouds that swam like small, white gods in the light of that silent afternoon.
I think the first translation preserves more of the original word ordering, but the second translation sounds much better in English.
The biggest difference between the two translations is in the description of the doctors who perform the dissection. The Dissection describes them as “Friendly men in frayed white coats and gold-rimmed pince-nez.” The Autopsy describes them as “kindly men in white coats, with duelling scars and gold pince-nez.” Duelling scars? Where did those come from?
Ms. Clairval, in her appreciation of Heym at Weird Fiction Review, admits that the duelling scars (Schmissen) are in the original text. Apparently, duelling (with its resulting scars) was a common, fraternity-type activity among male university students of the time. Hence, the duelling scars might be a kind of credential that the doctors went to the right schools. However, Ms. Clairval decided (based on other aspects of the wording) that schmissen, in the context used, might refer to “rents” — that is, of fabric: well-worn, well-washed, frayed lab coats.
But then again, the author may have wanted to imply both meanings: the down-to-earth frayed coats, and the remainders of ancient duels on the faces of the doctors, now older and wiser (because they wear glasses for near vision).
It’s a small detail, and doesn’t make much difference to the overall effect; still I’m glad that I read Ms. Clairval’s commentary, because it’s interesting to think about that level of meaning, which — if it is really there — doesn’t survive the translation.
And maybe that does answer my question, after all.

UPDATE (Sept 13, 2012): Thanks to lietmotivation for suggesting also the story “Der Irre.” I found a 1979 translation of Heym’s Der Dieb: Ein Novellenbuch as part of Arlene Elizabeth Sture’s 1979 Master’s thesis from McMasters University. Her thesis includes translation and commentary of five short stories, including “Die Sektion” (as “The Post-Mortem”) and “Der Irre” (as “The Madman”). Looking forward to reading this!


Die Sektion - Georg Heym 

Der Tote lag allein und nackt auf einem weißen Tisch in dem großen Saal, in dem bedrückenden Weiß, der grausamen Nüchternheit des Operationssaales, in dem noch die Schreie unendlicher Qualen zu zittern schienen.

Die Mittagssonne bedeckte ihn und ließ auf seiner Stirn die Totenflecken aufwachen; sie zauberte aus seinem nackten Bauch ein helles Grün und blähte ihn auf wie einen großen Wassersack.

Sein Leib glich einem riesigen schillernden Blumenkelch, einer geheimnisvollen Pflanze aus indischen Urwäldern, die jemand schüchtern vor den Altar des Todes gelegt hatte.

Prächtige rote und blaue Farben wuchsen an seinen Lenden entlang, und in der Hitze barst langsam wie eine rote Ackerfurche die große Wunde unter seinem Nabel, die einen furchtbaren Duft ausströmte.

Die Ärzte traten ein. Ein paar freundliche Männer in weißen Kitteln mit Schmissen und goldenen Zwickern.

Sie traten an den Toten heran und sahen ihn sich an, mit Interesse, unter wissenschaftlichen Gesprächen.

Sie nahmen aus den weißen Schränken ihr Sezierzeug heraus, weiße Kästen voll von Hämmern, Knochensägen mit starken Zähnen, Feilen, gräßliche Batterien voll von Pinzetten, kleine Bestecke voll riesiger Nadeln, die wie krumme Geierschnäbel ewig nach Fleisch zu schreien schienen.

Sie begannen ihr gräßliches Handwerk. Sie glichen furchtbaren Folterknechten, über ihre Hände strömte das Blut, und sie tauchten sie immer tiefer in den kalten Leichnam ein und holten seinen Inhalt heraus, weißen Köchen gleich, die eine Gans ausnehmen.

Um ihre Arme wanden sich die Därme, grüngelbe Schlangen, und der Kot troff über ihre Kittel, eine warme, faulige Flüssigkeit. Sie stachen die Blase auf, der kalte Harn schimmerte darin wie ein gelber Wein. Sie schütteten ihn in große Schalen; er stank scharf und beizend wie Salmiak.

Aber der Tote schlief. Er ließ sich geduldig hin-und herzerren, an seinen Haaren hin- und herraufen, er schlief.

Und während die Schläge der Hämmer auf seinem Kopfe dröhnten, wachte ein Traum, ein Rest von Liebe in ihm auf, wie eine Fackel, die hinein in seine Nacht leuchtete.

Vor dem großen Fenster tat sich ein großer weiter Himmel auf, gefüllt von kleinen weißen Wölkchen, die in dem Lichte schwammen, in der Nachmittagsstille, wie kleine, weiße Götter. Und die Schwalben kreisten hoch oben im Blauen, zitternd in der warmen Julisonne.

Das schwarze Blut des Todes rann über die blaue Fäulnis seiner Stirn. Es verdunstete in der Hitze zu einer schrecklichen Wolke, und die Verwesung des Todes kroch mit ihren bunten Krallen über ihn hin. Seine Haut begann auseinander zu fließen, sein Bauch wurde weiß wie der eines Aales unter den gierigen Fingern der Ärzte, die in dem feuchten Fleisch ihre Arme bis an die Ellenbogen badeten.

Die Verwesung zog den Mund des Toten auseinander, er schien zu lächeln, er träumte von einem seligen Gestirn, von einem duftenden Sommerabend. Seine verfließenden Lippen zitterten wie unter einem flüchtigen Kusse.

»Wie ich dich liebe. Ich habe dich so geliebt. Soll ich dir sagen, wie ich dich liebe? Wie du durch die Mohnfelder gingest, selber eine duftende Mohnflamme, hattest du den ganzen Abend in dich getrunken. Und dein Kleid, das um deine Knöchel bauschte, war wie eine Welle von Feuer in der untergehenden Sonne. Aber dein Kopf neigte sich in dem Lichte, und dein Haar brannte noch und flammte von allen meinen Küssen.

So gingest du dahin und sahst dich immer nach mir um. Und die Laterne in deiner Hand schwankte wie eine glühende Rose lange noch fort in der Dämmerung.

Ich werde dich morgen wiedersehen. Hier unter dem Fenster der Kapelle, hier, wo das Licht der Kerzen herausfällt und dein Haar in einen goldenen Wald verwandelt, hier, wo sich die Narzissen an deine Knöchel schmiegen, zärtlich, wie zarte Küsse.

Ich werde dich wiedersehen alle Abende um die Stunde der Dämmerung. Wir werden uns nie verlassen. Wie ich dich liebe! Soll ich dir sagen, wie ich dich liebe?«

Und der Tote zitterte leise vor Seligkeit auf seinem weißen Totentische, während die eisernen Meißel in den Händen der Ärzte die Knochen seiner Schläfe aufbrachen.

No words!

Cioran / Dios y la soledad
Fotografía de Brigitte Niedermair
E. M. Cioran
Dios y la soledad
Si Dios creó el mundo, fue por temor de la soledad; ésa es la única explicación de la Creación. Nuestra razón de ser, la de sus criaturas, consiste únicamente en distraer al Creador. Pobres bufones, olvidamos que vivimos dramas para divertir a un espectador cuyos aplausos todavía nadie ha oído sobre la tierra… Y si Dios ha inventado a los santos —como pretexto de diálogo— ha sido para aliviar aún más el peso de su aislamiento.
         Por lo que a mí respecta, mi dignidad exige que Le oponga otras soledades, sin las cuales yo sólo sería un payaso más.
E. M. Cioran
De lágrimas y de santos
Barcelona, Tusquets, 1998